2007. évi változások:

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül tájékoztatjuk Önöket a bérelszámoláshoz kapcsolódó legfontosabb 2007 évre vonatkozó jogszabályok változásairól.

1 Személyi Jövedelemadó

1, A 2007. évi adótábla az előző évhez képest megváltozott:

0-1.700.000. Ft                                  18%
1.700.000.- Ft-tól                               36%

2, Az önálló tevékenységet végző magánszemély az adóelőleg megállapítására továbbra is kérheti a kifizetőtől az un. Göbngyölítéses módszer alkalmazását. Ez aztjelenti, hogy a kifizető  az adótábla szerint, és nem 36%-kal vonja le az adóelőleget.Ehhez azonban a magánszemélynek nyilatkoznia kell arról, hogy az adóévben az összevont jövedelme várhatóan nem fogja elérni az évi 1.700.000.Ft.ot.

3,Az alap adójóváírás mértéke a bér 18%-a, a maximálisan figyelembe vehető adójóváírás összege havi 9.000. Ft, évi 108.000. /1.500.000. Ft-ig/. További korlátozás,hogy ezt a kedvezményt azokvehetik igénybe,akiknek éves jövedelme nem éri el a 2.100.000.Ft-ot.Ha az éves jövedelem 1.500.000.Ft és 2.100.000.Ft között van, akkor az adójóváírást csökkenteni kell az 1.500.000.Ft feletti rész 18%-val.
Kiegészítő adójóváírás havi összege 2.340.Ft. A kiegészítő adójóváírás teljes évi összege 28.080 akkor vehető igénybe,ha az éves jövedelem nem haladja meg az 1.000.000.Ft-ot.E fölött a kiegészítő adójóváírás mértéke fokozatosan csökken,1.561.600.Ft jövedelem felett pedíg már nem érvényesíthető.
A munkáltató csak abban az esetben számolhat el adójóváírást,ha ezt a munkavállaló kéri.
A munkáltató köteles fogyelni,hogy a munkavállaló a tőle származó összes jövedelme az adóévben mikor éri el a jogosultsági határt,mert ezt követően már nem számolhat el adójóváírást.

4,A családi kedvezményt az egy és két gyermeket nevelő családok nem érvényesíthetik.
A legalább három gyermeket nevelő családok gyermekenként havi 4 ezer forint kedvezményt vonhatnak le adójukból.
Az adókedvezmény teljes összege csak akkor jár,ha a magánszemély éves jövedelme nem haladja meg a 6 millió Ft.ot.Négy vagy annál több gyereket nevelő családok esetében a jövedelemhatár gyermekenként 500 ezer forinttal nő, de legfeljebb 8 Millió Ft.

5, A fogyatékossággal élők havonta az adóév első napján érvénye havi minimálbér 5 %-nak megfelelő összeggel csökkenthetik az összevont adóalapjuk után fizetendő adójukat.

6, 2007. január 1 től a nyugdíj adótehet nem viselő járandóságnak minősül,ez azt jelenti,hogy ha valaki nyugdíj mellett jövedelmet szerez, akkor a nyugdíj összegét az éves összevont adóalapba be kell számítani, de a nyugdíjra jutó adót le kell vonni a számított adóból.

7, Adómentes béren kívüli juttatatások

A munkáltató a munkavállalónak az Szja törvényben meghatározott béren kívüli juttatások együttes értékéből legfeljebb évi 400.000.Ft-ot adhat adómentesen
Az összeghatár számításánál az alábbi juttatásokat kell figyelembe venni:

 1. Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és / vagy az önkéntes kölcsönös önsegélyző   pénztári munkáltatói hozzájárulás adómentes része
 2. Az iskola rendszerű képzés címén átvállalt költség adómentes része
 3. Az adómentes iskolakezdési támogatás
 4. Az adómentes üdülési csekk értéke vagy az adómentes üdülési szolgáltatás szokásos piaci értéke.
 5. Internet használati hozzájárulás
 6. Művelődési intézményi szolgáltatások Pl színházjegy szokásos piaci értéke
 7. Helyi utazási bérletre fordított támogatás

 

Az összeghatárt maghaladóan juttatott béren kívüli juttatás adója 445-ról 54 %-ra nő, munkaadói jár:3%, az Szja val növelt rész 29% TB járulék fizetendő.
Az adót a munkáltatónak ezentúl nem az adóév utolsó napjára kell megállapítania,bevallania, megfizetni,hanem minden alkalommal,amikor az évi 400.000 Ft-os adómentes keretet meghaladja.Ha a munkaviszony év közben megszűnik,az arányosított értékhatár túllépése esetén a munkaviszony megszűnés napjára, dolgozónként kell figyelni az értékhatárt.

Adómentes természetbeni juttatások, költségtérítések

 1. Adómentes az üdülési csekk értékéből adott engedmény az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegéig.2007. jan.1-től, csak a munkáltató adhat a munkavállalójának üdülési csekket.
 2. Adómentes a melegétkeztetés és a kizárólag a melegétkeztetés igénybevételére jogosító utalvány 10.000 Ft-ot meg nem haladó része,valamint a kizárólag fogyasztásra készétel vásárlására jogosító utalvány 5.000.Ft-ot meg nem haladó része.
 3. Adómentes a munkáltató által a nevére szóló számlával vásárolt, a munkavállalónak ingyenesen, vagy kedvezményesen juttatott, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttatott bevétel.
 4. Ha a munkáltató a munkába járással kapcsolatos költségeit megtéríti, akkor a magánszemély jövedelmének megállapításánál változatlanul nem kell figyelembe veni:

- legfeljebb a bérlet, a jegy árát meg nem haladó összeget,ha a munkavállaló az utazási
            bérlettel, jeggyel elszámol ,vagy
- Azt a költségtérítést,amelyet a munkáltató a munkában töltött napokra juttat a munkahely                           és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolságfigyelembe vételével
            kilométerenként legfeljebb 9 ft értékben.
- Az adómentes iskolakezdési támogatás összege 20.00. ft, melyet a tanév első napját
            megelőző és követő 60 napon belül adhat a munkáltó.
- 2007 jan 1-től a kifizető helyett csak a szakszervezet és a munkáltató által, s kizárólag
            a törvényben meghatározott személyi körnek legfeljebb évi 3 alkalommal adott termék
            szolgáltatás és az ezekre szóló utalvány értékéből alkalmanként az adóév első napján érvényes minimálbér 10%-át meg nem haladó része adómentes.Ezeket csekély értékű
            ajándékként –név szerint – nyilván kell tartani.
Ha a munkáltató a munkavállaló részére hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén
            kiküldetési rendelvény alapján-saját személygépkocsi használatra tekinetttel
            költségtérítést fizet, akkor az üzemanyagköltségen felül elszámolható 9 Ft/Km
            általános személygépkocsi normaköltség.
- A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállalót napi 500 Ft belföldi napidíj illeti
            meg.
- A munkáltató által az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett munkáltatói
            hozzájárulás legfeljebb a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 50%-ig az
            Önkéntes kölcsönös egészségpénztár illetve önsegélyező pénztárba fizetett összeg
            Pedig a minimálbér 20%-ig adómentes. A három különböző típusú pénztárba összesen    a minimálbér 70%-a fizethető be adómentesen.
            Az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás adómentes részén felüli összeg
            Munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül.Az önkéntes kölcsönös egészség
            Illetve önsegélyező pénztárba történő adómentes részén felüli összeg adóköteles
            Természetbeni juttatásnak minősül.

 1.   Céges telefon magánhasználata: 2006.szept.01-től természetbeli juttatásként adóköteles .Ennek meghatározásához el kell különíteni a magán és céges hívásokat. Amennyiben ezeket a magánjellegű hívásokat az alkalmazott megtéríti, úgy nincs fizetendő adó. Ha nem határozzák meg a magán és céges hívások arányát, ez az arány automatikusan 20%.

Az adó mértéke 54%+ennek a 29% EHO.Amennyiben a magánszemély a saját telefonjának összegét befizeti a társaság pénztárába,ez alól az adó alól mentesül a társaság.Ezt a cég vezetője, vagy meghatalmazottja kell, hogy bevételi pénztárbizonylaton bevételezze a társaság pénztárába.

9, Adókedvezmények

 1. Megszűnik a szellemi tevékenység, a felnőttképzés és a számítógép beszerzés

Adókedvezménye, a lakáshitel törlesztés kedvezménye, de ha a hiteltörlesztést a magánszemély 2007. 01.01. előtt megkezdte,a kedvezmény a 2006-ban hatályos feltételekkel számolható el.

 1. Évi 6 M Ft helyett évi 3 M 400.000.Ft összes jövedelemig érvényesíthető teljes

Egészében az egyes tb, magánnyugdíj befizetések, a tandíj, a közcélú adományok
Az élet és nyugdíjbiztosítások utáni együttes 100.000.Ft kedvezmény 3.900.000
Ft jövedelem felett nem jár ez a kedvezmény,3.400.000.-3.900.000.Ft között a 100.000 Ft-os kedvezményt csökkenteni kell azon összeg 20 %-val, amellyel a a jövedelem a 3.400.000.Ft-ot meghaladja.

10 Különadó

A magánszemély az évi összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felső határárt meghaladó része után 4% különadót köteles fizetni.2007-ben a járulékplafon 6.748.850.
A különadóra előleget kell megállapítani és megfizetni. A munkáltatónak a különadót a személyi jövedelemadó előleg meghatározásakor és levonáásakor kell levonnia.A munkáltató akkaor vonja le a különadót, ha a járulékplafon 1/12-nél nagyobb a foglalkoztatott havi adóalapja. A kifizető pedíg akkor, amikortól a tőle származó jövedelelm meghaladja a nyugdíjjárulék-alap felső határát, illetve, ha a különadó előleg levonását a magányszemély nyilatkozatban kéri.A különadóra nincs kedvezmény.

Vállalkozások különadója:

A társas vállalkozások és egyéni vállakozók a különadót a nyereségük után állapítják  és fizetik meg.

Elvárt Adóalap:

Amint köztudott, elvárt adót alkotmánybíróságunk alkotmányellenesnek minősítette, így annak megfizetése nem kötelező.
Mivel ezt a pénzt mindenképpen be szeretnék szedni, kitalálták, hogy amely vállalkozások nem érik el az a minimális nyereséget, melyet a megsemmisített elvárt adóalapból vártak, azon cégek, vállalkozók, amelyek veszteségesek,nyereségük nem éri el a kellő mértéket,egy 50 kérdéses nyilatkozatot kell kitölteniük.
Ebben a nyilatkozatban az adóévet, adóévet megelőző, valamint az azt megelőző második évben elszámolt költségek,adószám szerinti felsorolásban kell hogy szerepeljenek többek közt.
Az elvárt adóalap emlékeztetőül: éves nettó árbevétel eladott áruk beszerzésével csökkentett értékének 2%-a. Ennek adója:10, ill. 16%,+ 4% különadó.

Társadalombiztosítás:

1, Ellátások

 1. A Gyed mértéke a táppénz számításának alapjául szolgáló kereset 70%-a, legfeljebb a minimálbér kétszeresének 70%-a lehet, azaz havi 91.700.Ft.
 2. Passzív jogú táppénz legfeljebb 45 napig folyósítható.

2, Járulékok

A cégek által fizetett Tb járulék mértéke továbbra is 29%.
Az egyéni járulék mértéke 15,5%,tehát a foglalkoztatottak nettó bére tivább csökken.

3, Minimum járulékalap

A minimum járulékalap 131.000 Ft.
A minimum járulékalapnál alacsonyabb jövedelmet a tavalyi évtől eltérően nem kell külön jelenteni az APEH felé, mivel 2007-től a havi kötelező adóbevallás és adatszolgáltatás személy szerinti adatközlést jelent.

4, Nyugdíjasok járulékfizetése

 1. A nyugdíjasoknak is meg kell fizetni a 4%-os egészségbiztosítási járulékot a neki juttatott jövedelem után.
 2. A nyugdíjas foglalkoztatott 8,5 % nyugdíjjárulékot fizetni a 2007 április 1ét követő időszakra kifizetett jövedelmei után.

Egészségügyi Hozzájárulás

Az egészségügyi hozzájárulás továbbra és kétféle lesz: a tételes EHO, valamint a %-os.
A tételes EHO összege váltizatlan:1.950.Ft/hó, illetve napi 65 Ft.
A %-os mértékű 11%.

Egyéni %-os EHO:

A magánszemélyt terhelő %-os EHO fizetési kötelezettség mértéke 14%-ra emelkedett:
-  Az ingatlan bérdeadásból származó jövedelm abban az esetben, ha az adóévben az ilyen
    típusu jövedelem megheledja az 1M Ft-ot.

 1. Az árfolyamnyereségből származó jövedelem
 2. A 25, illetve 35 % adóterhet viselő osztalék, vállalkozói osztalékalap
 3. Az értékpapír kölcsönzésből származó jövedelem.
 4. A vállalkozásból kivont jövedelem.

A fennti jövedelmek addíg kell megfizetni a %-os EHO-t, míg nem nyilatkozik,  hogy az egyén foglalkoztatója álatl megfizetett egészségbiztosítási járulék és a magánszemély saját maga által ezen jövedelmek után megfizetett egészségügyi hozzájárulásának együttes összege éves szinten elértea 450.000.Ft-ot.

Munkavállalói-munkaadói járulék

A munkavállalói járulék:1,5 %, a munkaadói járulék 3%.

A Munka Törvénykönyve és a hozzá kapcsolódó jogszabályok

 1. A minimálbér havi összege 65.500.Ft: 377 Ft/órára nőtt.
 2. A fenntektől eltérően a legalább középfoku iskolai végzettséget , illetőleg szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatot munkavállaló részére a garamntált bérminimum:
 3. 2 évnél kevesebb gyakorlati idő esetén a minimálbér 110%-a, vagyis 72.100.Ft/hó,vagy 415 Ft/óra
 4. A legalább 2 év gyakorlati idő esetén, a minimálbér 115%-a:75.400.434 Ft/óra.Az 50 év feletti munkavállalót szintén ez az összeg illeti meg.

Bevallások és bejelentések

 1. A magánnyugdípénztári tagdíjat 2007 től a havi adó és járulékbevallás részeként kell az adóhatóságnak bevallani,és az adóhatóságnál pénztáranként megnyitott tagdíjbeszedési számlákra megfizetni a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig.
 2. 2007. Jan. 1-től minden kifizetőnek kötelező a havi, személyre bontott, elektronikusan teljesített bevallás, az első bevallás 2007.02.12-én esedékes.
 3. A foglalkoztatónak a biztosítási jogviszony keletkezése előtt 1 nappal, az illetékes adóhatóság felé teljesítik.A kijelentéseket:legkésőbb a munkaviszony megszűnésének napján ugyan ezen a nyomtatványon kell jelenteni.

Az Emma nyilvántartás megszűnt.

 1. A foglalkoztató 2007.01.01.-től a bejelentést követő napon köteles igazolást

Kiadnia biztosítottnak a biztosítás kezdetére vonatkozó bejelentésben közölt
Adatokról és a bejelentés időpontjáról.

 

2007.04.22